Günlük Tesbihlerimiz

 

 

 

 

 

 

i003

(Akşam namazları 33 er defa okuduğumuz tesbihatın hikmeti)

AKŞAM EVRADIMIZ

DİNLEMEK İÇİN PLAY TUŞUNA TIKLAYIN

Otuz Birinci Mektubun birinci kısmı; her zaman, husûsan mağrib ve işa’ orta-sında otuz üçer def’a okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimât-ı mübârekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır.

Said Nursi

İndir (PDF, 327KB)

YAPTIĞIMIZ TESBİHLERİN HİKMETLERİ

LA İLAHE İLLALLAH:

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah demektir.)[Nesai]

(La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.) [Deylemi]

Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED:

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

“Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)

Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”

Cuma günü üzerime (80) kere salâvat getirenin seksen senelik günahı affolunur.

“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)

SUBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM:

Ebu Hureyre (r.a.)
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu, demiştir: “Dile hafif, mizanda ağır, Allah’a sevgili olan iki kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi’l-azim (Allah’ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah’ı tesbih, ederim)’dir.”
Sahih-i Müslim

  • Ebü Zer’den (Radıyallahu Anh)bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:“Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah’a en sevimli olan söz: “Sübhânellâhi ve bihamdihî”dir.”
  • Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:“Kim, Allah’ı hamdiyle tesbih ederim” derse denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır.” (Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17)

“Kim Sübhânellâhi ve bihamdihî (Allah’a hamd eder olduğum halde O’nıı noksanlıklardan tenzih ede­rim) derse; onun için Cennette bir hurma ağacı dikilir.’’ (Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, 60)

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM:

Günde 100 kere “Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym” diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır.

Ebu Zer RA Hazretlerinin rivayetlerinde, Rasûl-ü Ekrem SAV Hazretleri:

“–Allah-u Teàlâ Hazretleri bir kuluna nîmet verir, o kul da o nîmetlerin elinde kalmasını isterse, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh)’ı çok söylesin!” buyurmuşlardır.

Her kim günde 100 defa okursa fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez.Kazancında bereket,rızkında bolluk olur.

SUBBUHUN KUDDUSUN RABBUNA VE RABBUL MELAİKETİHİ VER-RUH:

Aişe r.a’den rivayet edilmiştir: Peygamber s.a.v‘in rüku ve sücudunda “sübbuhun, kuddusun, rabbu’l-melaiketi verruhi Münezzehsin! Mukaddessin! Meleklerle Ruhun rabbisin (Ey Allahım)” derdi.  (Müslim, salat 223; Tatbik 11, 75; Ahmed b. Hanbel, VI, 35, 94, 115, 148, 149, 176, 193, 200, 244, 266)